Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Přijímací řízení pro rok 2022/2023

Přijímací řízení do ZUŠ Jižní Město, Praha 4 pro školní rok 2022/2023

    6., 7. a 15., 16. 6. 2022, 13 – 18 hodin

 

Elektronická přihláška včetně rezervačního systému na přijímací zkoušky bude přístupná od 29. 4. do 29. 5. 2022.

Vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí ke studiu do ZUŠ, je nutné vykonat talentovou zkoušku za osobní účasti uchazeče v budově naší školy.

Klepnutím na odkaz ZDE se vám v novém okně otevře formulář pro elektronické vyplnění přihlášky.

 

Instrukce k vyplnění přihlášky:

 1. Elektronickou přihlášku vyplňujte postupně, nejprve studijní obor, následně studijní zaměření, atd., používejte diakritiku – jedná se o podklady pro školní matriku.
 2. Nabídka na zvolení data a času talentové zkoušky se vám rozbalí až po vyplnění předchozích oken.
 3. Po odeslání přihlášky je zvolené datum a čas talentové zkoušky pro vás zarezervovaný. V případě změny kontaktujte kancelář školy.
 4. Po odeslání přihlášky obdržíte do e-mailu opis přihlášky s identifikačním číslem.
 5. Přijďte s žákem na zvolenou pobočku v rezervovaném termínu vykonání talentové zkoušky. Zákonný zástupce přihlášku na místě podepíše.
 6. V případě problémů s odesláním přihlášky či jakýchkoli dotazů kontaktujte kancelář školy (e-mail: zusjm@zusjm.cz, telefon 267 900 135, 731 171 109)

 

Obecné informace:

 1. Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.
 2. Uchazeč o studium vyplní elektronickou přihlášku, ve které si zvolí jednu variantu z nabízených termínů přijímacích zkoušek.
 3. Uchazeč o studium vykoná v daném termínu talentovou zkoušku, kde prokáže předpoklady pro vybraný studijní obor.
 4. Přijatí uchazeči budou pod identifikačními čísly zveřejněni na webových stránkách školy nejpozději do 14 dnů od termínu konání talentové zkoušky.
 5. Uchazeči, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku, ale z důvodu kapacity skončili pod čarou, budou vedeni v evidenci jednotlivých oborů jako čekatelé – v případě uvolnění kapacity budou zařazeni ke studiu.
 6. Přijímání žáků je možné pouze do naplnění kapacity školy.

 

Organizace studia:

Zájemci o hudební obor, kterým bude k 31. 8. 2022 minimálně 5 let a nepůjdou v září do ZŠ

Pro tyto děti je určena předškolní přípravná hudební výchova – Kuřátka. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Náplní výuky je komplexní rozvoj hudebního talentu a sborový zpěv.

 

Zájemci o hudební obor, kteří budou od 1. 9 2022 navštěvovat 1. nebo 2. třídu ZŠ

Pro tyto děti je určena přípravná hudební výchova. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Jedna vyučovací hodina je věnována hudební teorii a jedna vyučovací hodina je věnována sborovému zpěvu. Ve druhém pololetí si žáci k této dvouhodinové výuce mohou přidat 25 minut výuky hry na hudební nástroj (akordeon, klavír, kytara, housle, violoncello, zobcová flétna).

 

Zájemci o výtvarný obor, kteří budou od 1. 9 2022 navštěvovat 1. nebo 2. třídu ZŠ

Žáci výtvarného oboru se v průběhu studia věnují plošné a prostorové tvorbě. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu tří vyučovacích hodin.

 

Zájemci o taneční obor, kterým bude k 31. 8. 2022 alespoň 5 let

Taneční obor se zaměřuje na základy lidového, současného a klasického tance. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu 1 - 4 vyučovacích hodin týdně dle věku dítěte.

 

Zájemci o literárně-dramatický, kteří budou od 1. 9 2022 navštěvovat 1. nebo 2. třídu ZŠ

Vzdělávání v literárně-dramatickém oboru se zaměřuje na jevištní pohyb, přednes, dramatickou výchovu a kultivaci verbálního projevu žáků. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu dvou až tří vyučovacích hodin týdně dle věku dítěte.

 

Vzdělání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu.

 

Kritéria pro přijetí uchazečů:

- dosažení věku dítěte

- úspěšné vykonání talentových zkoušek a doporučení přijímací komise

- počty přijatých žáků do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku

 

Požadavky u přijímacích zkoušek:

Hudební obor
 • Žáci jsou individuálně zkoušeni z rytmických a sluchových dovedností (zazpívání libovolné písně, vyťukávání rytmu, intonace tónů podle klavíru).
 • Při přestupu z jiné školy dítě zahraje na hudební nástroj skladbu, kterou právě cvičí.
 • Děti jsou přijímány od 5 let pouze na sborový zpěv.
Výtvarný obor
 • Žáci 1. – 5. tříd ZŠ při talentové zkoušce kreslí tužkou nebo pastelkami zadané téma, které vychází ze zážitků a zkušeností dětí.
 • Žáci od 6. třídy ZŠ a starší kreslí fantazii na určené téma.
 • Děti si přinesou kreslící potřeby s sebou (tužka, guma, pastelky).
 • Děti nenosí s sebou žádné domácí práce, ty nejsou hodnoceny.
 • Děti jsou přijímány od 1. třídy ZŠ.
Taneční obor
 • U dětí je zjišťována přirozená muzikálnost a rytmické cítění, pohybové dovednosti a koordinace. Talentová zkouška také obsahuje improvizační část.
 • Nutné vzít s sebou cvičební úbor a cvičební obuv.
 • Děti jsou přijímány od 5 let.
Literárně-dramatický obor
 • Dítě si připraví 1 báseň, 1 písničku s českým textem. V rámci přijímacího řízení probíhá komunikace s uchazečem, kde se sleduje bezprostřednost projevu, smysl pro rytmus, kvalita artikulace, komunikativnost, představivost atd.
 • Přezutí s sebou.
 • Děti jsou  přijímány od 1. třídy ZŠ.