Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

O projektu ERASMUS+

Logo Erasmus+

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí studentů o starověku a jeho vlivu na evropskou klasickou hudbu, a dát jim příležitost vyzkoušet si hudební spolupráci na evropské úrovni. Pod dohledem učitelů budou studenti vedeni ke zkoumání oblastí ovlivněných starověkem v různých zemích, budou porovnávat a diskutovat o jejich podobnostech a rozdílech, a budou své závěry vzájemně prezentovat. Výsledky těchto aktivit budou představeny na dvou koncertech, které se uskuteční v každé zúčastněné zemi.

Hlavní cílovou skupinou budou studenti, kteří se aktivně zapojují do výzkumu, procvičování a provádění významných hudebních děl na mezinárodní úrovni. Budou tak zlepšovány jejich hudební dovednosti, které jsou rozhodující pro jejich budoucí kariéru. Půjde také o společné kulturní zázemí i národnostní rozdíly, projevující se na hudební platformě. V neposlední řadě se zde nabízí také příležitost procvičit cizí jazyky, zejména angličtinu.

Učitelé budou mít jedinečnou příležitost diskutovat o svých zkušenostech a metodách výuky, které mohu vést ke zvýšení jejich profesní úrovně. Finální výstupy projektu budou mít velký vliv na mladší studenty, kteří budou inspirování jednotlivými výkony, čímž mohou výrazně přispět ke kulturnímu životu konkrétních komunit, ale i k povědomí o evropské spolupráci a hodnotách.

 

The main objective of the project is to enhance the awareness of the students about Antiquity and its influence on European classical music and give them the opportunity to experience musical cooperation on European level. Students under supervision of teachers will be encouraged to research the pieces influenced by the antiquity in different countries, compare and discuss their similarities and differences and present their findings to each other. Outcomes of these activities will be presented in four concerts carried out in each participating country.

The main target group will be students actively involved in researching, practicing and performing great musical works on international level. They will improve musical skills crucial for their future careers, discover common cultural background as well as national differences and experience European cooperation on the platform of music. They will also have the opportunity to practice foreign languages, especially English.

Teachers on the other hand will have the unique chance to discuss their experience and teaching methods which will boost their teaching competence. Project outcomes will also have great effect on younger students who will be inspired by big performances and motivated for their further studies and will significantly contribute to cultural life of local communities as well as to awareness about European cooperation and values.