Základní umělecká škola Jižní Město

Aktuality

Akce školy

Violin Image

Přijímací zkoušky

Kritéria pro přijetí uchazečů:

 • dosažení věku dítěte
 • úspěšné vykonání talentových zkoušek a doporučení přijímací komise
 • počty přijatých žáků do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku

 

Požadavky u přijímacích zkoušek:

Hudební obor
 • Žáci jsou individuálně zkoušeni z rytmických a sluchových dovedností (zazpívání libovolné písně, vyťukávání rytmu, intonace tónů podle klavíru apod.)
 • Při přestupu z jiné školy dítě zahraje na hudební nástroj skladbu, kterou právě cvičí.
 • Děti jsou přijímány od 5 let pouze na sborový zpěv
Výtvarný obor
 • Žáci 1. – 5. tříd ZŠ při talentové zkoušce kreslí tužkou nebo pastelkami zadané téma, které vychází ze zážitků a zkušeností dětí
 • Žáci od 6. třídy ZŠ a starší kreslí fantazii na určené téma
 • Děti si přinesou kreslící potřeby s sebou (tužka, guma, pastelky)
 • Děti nenosí s sebou žádné domácí práce, ty nejsou hodnoceny
 • Děti jsou přijímány od 1. třídy ZŠ
Taneční obor
 • U dětí je zjišťována přirozená muzikálnost a rytmické cítění, talentová zkouška také obsahuje improvizační část
 • Nutné vzít s sebou cvičební úbor a cvičební obuv
 • Děti jsou přijímány od 5 let
Literárně-dramatický obor
 • Dítě si připraví 1 báseň, 1 písničku s českým textem. V rámci přijímacího řízení probíhá komunikace s uchazečem, kde se sleduje bezprostřednost projevu, smysl pro rytmus, kvalita artikulace, komunikativnost, představivost atd.
 • Přezutí s sebou
 • Děti jsou  přijímány od 1. třídy ZŠ

 

Organizace  a průběh přijímacích zkoušek:

 

 1. Žáci přicházejí k talentové zkoušky dle časového harmonogramu elektronického rezervačního systému
 2. Na místě se vyplní přihlašovací formulář a podepíše přihláška žáka do ZUŠ
 3. Talentovou zkoušku vykonávají žáci zpravidla bez přítomnosti rodičů
 4. Přijímací talentovou zkoušku bodově hodnotí odborná komise složená z pedagogů školy, hranice úspěšnosti je 20 bodů
 5. Přijímací zkoušky do literárně-dramatického oboru se konají pouze v budově J. Růžičky
 6. Výsledky přijímacích talentových zkoušek budou pod identifikačními čísly zveřejněny na webových stránkách školy 
 7. Uchazeči, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku, ale z důvodu kapacity skončili pod čarou, budou vedeni v evidenci jednotlivých oborů jako náhradníci – v případě uvolnění kapacity budou přednostně zařazeni ke studiu
 8. Pokud se rozhodne přijatý uchazeč přihlášku z jakéhokoli důvodu zrušit, tak prosíme o včasnou informaci, abychom mohli uvolněné místo nabídnout dalším zájemcům

 

Organizace studia:

 

Zájemci o hudební obor, kterým bude k 31. 8. 2024 bude 5 let a nepůjdou v září do ZŠ

Pro tyto děti je určeno předškolní přípravné studium hudebního oboru – Kuřátka. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Náplní výuky je komplexní rozvoj hudebního talentu a sborový zpěv

 

Zájemci o hudební obor, kteří budou od 1. 9 2023 navštěvovat 1. nebo 2. třídu ZŠ

Pro tyto děti je určeno přípravné studium hudebního oboru. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Jedna vyučovací hodina je věnována hudební teorii a jedna hodina je věnována sborovému zpěvu. Ve druhém pololetí si žáci k této dvouhodinové výuce mohou přidat 25 minut výuky hry na hudební nástroj (akordeon, klavír, kytara, housle, violoncello, dechové nástroje).

 

Zájemci o výtvarný obor

Žáci výtvarného oboru se v průběhu studia věnují plošné a prostorové tvorbě – malbě, grafice atd.

Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu tří vyučovacích hodin.

Studium je určeno pro žáky od 1. třídy ZŠ

 

Zájemci o taneční obor

Taneční obor se zaměřuje na základy lidového, současného a klasického tance. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu 1 – 4 vyučovacích hodin týdně dle věku dítěte.

Studium je určeno pro děti, které v září dovršily 5 let.

 

Zájemci o literárně-dramatický

Vzdělávání v literárně-dramatickém oboru se zaměřuje na jevištní pohyb, přednes, dramatickou výchovu a kultivaci verbálního projevu žáků. Výuka probíhá vždy v odpoledních hodinách v rozsahu dvou až tří vyučovacích hodin týdně dle věku dítěte.

Studium je určeno pro žáky od 1. třídy ZŠ

 

Vzdělání v základní umělecké škole se uskutečňuje za úplatu.

O nás

ZUŠ Jižní Město je významným centrem, které aktivně rozvíjí talenty, znalosti a dovednosti v umělecké oblasti. Její hlavní cíl spočívá v přípravě žáků na studium na středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením. Kromě toho nabízí možnost kvalitního využití volného času díky široké škále aktivit a kurzů.

V rámci školy působí zkušení pedagogové, mnozí z nich jsou sami výkonnými umělci. Vyučují se zde čtyři hlavní obory: hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Žáci mají také možnost zapojit se do různých uměleckých souborů, jako jsou komorní hudební soubory, orchestr, pěvecký sbor, taneční a divadelní soubory.

Prostory školy

Podívejte se na 3D vizualizaci školy